Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 23.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä:
Sexshop Finland oy
Porttisuontie 7, 01200 Helsinki
Puhelin 09719702
sähköpostiosoite: info(at)sexshop.fi
y-tunnus: 0927750-8

2. Yhteydenotto rekisteriä koskevissa asioissa
info(at)sexshop.fi

3. Tietosuojavastaava
Sexshop Finland oy ei ole määrittänyt tietosuojavastaavaa

4. Rekisterin nimi
sexshop.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

5. Rekisteröidyt
-Sexshop Finland oy:n asiakkaat
-Potentiaaliset asiakkaat, jotka itse ovat antaneet yhteystietonsa

6. Käsittelyn oikeusperuste
Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin

7.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilausten käsittelyä sekä jatkoseurantaa ja markkinointia varten.

8. Rekisterin henkilötietosisältö
Asiakasrekisteri; asiakkaan antamat yhteystiedot (osoite, punelinnumero, sähköpostiosoite) sekä tilaushistoria

9. Säännönmukaiset tietolähteet
-Google Analytics
-etukuponkien ja uutiskirjeen tilaajat

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröityjen tietoja voidaan luovuttaa asiakasyrityksen kanssa tehdyssä
tietojenkäsittelysopimuksessa määritellyille alihankkijoille Sexshop Finland oy:n palveluiden ja tuotteiden myynti-,
ylläpito- ja mahdollistamistarkoituksissa.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän
tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän henkilöt, joilla työnsä
puolesta on niihin oikeus.
Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen
käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

13. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:
Oikeus peruuttaa suostumuksen
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7)
Oikeus saada pääsy tietoihinsa
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitellään häntä koskevia
henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan
periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai
kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16).
Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu
(artikla 17):
- Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin
- Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
- Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)
- Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
- Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan
rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18):
- Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi,
jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
- Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen
sijaan niiden käytön rajoittamista
- Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi
- Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa
sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn
perusteet